Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Положення про конкурсні комісії

Примірне про місцеву конкурсну комісію з оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання за рахунок коштів районного бюджету(бюджету ОТГ та обласного бюджету):

 

Це Положення встановлює правовий статус, процедуру створення та організації роботи місцевої конкурсної комісії з оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах (далі – Компенсація), за рахунок коштів районного бюджету _______ району Сумської області (далі – Комісія) та порядок конкурсного відбору, дотримання яких є необхідною умовою для надання Суб’єктам підприємництва компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами підприємництва, за рахунок обласного бюджету.

1. Поняття «суб’єкт малого підприємництва», «проект» та інші терміни, спеціально не визначені у тексті цього Положення, визначені у Правилах надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах (далі – Правила), затверджених у складі Місцевої (районної) програми розвитку малого та середнього підприєм­ництва у __________ районі Сумської області на 2017-2020 роки (далі – Місцева програма), які прийняті з врахуванням та відповідно до вимог Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах за Програмою розвитку малого та середнього підприєм­ництва в Сумській області на 2017-2020 роки.

2. Комісія є постійно діючим органом, створеним для оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів районного бюджету ________ району Сумської області відповідно до Місцевої програми та Правил, прийняття інших рішень відповідно до Місцевої  програми та Правил.

3.Комісія створюється на підставі спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради.

4.Комісія у своїй діяльності керується Місцевою програмою, Правилами та цим Положенням.

5.Основним завданням Комісії є розгляд, оцінювання та конкурсний відбір проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими на фінансування зазначених проектів у державних банківських установах (далі – Компенсація), за рахунок коштів районного бюджету _______ району Сумської області, у порядку, передбаченому Місцевою програмою, Правилами та цим Положенням.

6.Комісія складається з 9 (дев’яти) членів, в тому числі 3 (трьох) представників районної державної адміністрації, 3 (трьох) представників районної ради та 3 (трьох) представників запропонованих радою підприємців пи районній державній адміністрації

7. Очолює Комісію голова, який обирається членами Комісії з їх числа та відкликається ними шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального кількісного складу Комісії (тобто не менше 5 голосів).

Голова Комісії: скликає засідання Комісії та визначає порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Комісії; організовує проведення засідань Комісії; головує на засіданнях Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує головуючий, який обирається для проведення одного засідання Комісії у порядку, аналогічному порядку обрання голови Комісії.

9. Секретар Комісії призначається із числа працівників районної державної адміністрації, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері розвитку малого підприємництва. Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу та не здійснює рейтингового оцінювання Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів районного бюджету.

Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

Секретар Комісії:

а) веде журнал реєстрації висновків про можливість участі суб’єктів підприємництва в конкурсному відборі та інших документів, що надходять від комунальної установи «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради (далі – Фонд);

б) здійснює організаційну підготовку, матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення Комісією;

в) забезпечує виконання доручень голови Комісії, у тому числі щодо скликання Комісії та формування порядку денного засідань Комісії;

г) забезпечує ведення  та зберігання протоколів засідань Комісії;

д) забезпечує обмін інформацією та документами між Комісією та районною державною адміністрацією, інформує зазначені структури про прийняті Комісією рішення.

 1. Інформація про дату, час та місце проведення засідання Комісії доводиться до відома членів Комісії не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання шляхом направлення листів та (або) у телефонному режимі.

Засідання Комісії проводяться за необхідності.

Комісія має право проводити засідання у разі дотримання процедури інформування Суб’єктів підприємництва та громадськості про його проведення відповідно до Правил.

 1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважаються правомочними у разі присутності на ньому більшості членів від її затвердженого загального кількісного складу(тобто не менше 5 членів)У разу відсутності кворуму засідання комісії переноситься .Дату час та місце проведення перенесеного засідання визначає голова Комісії.Інформація про дату час та місце проведення перенесеного засідання Конкурсної комісії доводиться до відома членів комісії , суб’єктів підприємництва, які подали заявки на участь у конкурсному відборі, та фонду шляхом направлення листів електронною поштою та (або) у телефонному режимі.
 2. До проведення засідання Комісії з питання розгляду, оцінювання та конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для надання Компенсації секретар Комісії отримує від районної державної адміністрації:

а) висновки Фонду про можливість участі суб’єктів малого підприємництва в конкурсному відборі;

б) копії пакетів документів, наданих за Правилами до Фонду суб’єктами малого підприємництва, по яких Фондом надані позитивні висновки про можливість участі в конкурсному відборі;

в) інформацію про суму нерозподіленого залишку коштів районного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації, отриману від Фонду (далі – Нерозподілений залишок Компенсації).

 1. На засідання Комісії за ініціативою будь-якого члена Комісії секретар Комісії може запрошувати: уповноваженого представника Фонду; суб’єктів малого підприємництва, чиї проекти розглядатимуться та оцінюватимуться на засіданні Комісії; інших осіб. Зазначені особи, присутні на засіданні Комісії, не є членами Комісії, проте можуть надавати інформацію, яка сприятиме належному та ефективному виконанню членами Комісії своїх повноважень.
 2. Засідання Комісії є відкритими. Уповноважений представник Фонду, суб’єкти малого підприємництва, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань Комісії.
 3. Рішення Комісії щодо конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для надання Компенсації приймається у наступному порядку, з дотриманням послідовності етапів:

а) індивідуальне оцінювання кожним з членів Комісії кожного проекту суб’єктів малого підприємництва за бальною системою відповідно до цього Положення;

б) обчислення секретарем Комісії рейтингового показника для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва за формулою відповідно до цього Положення;

в) визначення секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальне порогове значення, відповідно до цього Положення;

г) коригування секретарем Комісії рейтингового показника по кожному проекту шляхом його збільшення у випадках та у порядку, передбаченому цим Положенням, з метою надання пріоритету окремим проектам, відповідно до Місцевої програми, Правил та цього Положення;

д) ранжирування секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва за відкоригованими рейтинговими показниками, від проекту з найвищим показником до проекту з найнижчим показником;

е) визначення секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Компенсація, у межах Нерозподіленого залишку, в послідовності відповідно до здійсненого ранжирування;

є) оформлення протокольного рішення Комісії.

 1. Індивідуальне оцінювання кожного проекту суб’єктів малого підприємництва здійснюється кожним з членів Комісії, присутнім на засіданні, у письмовому вигляді з використанням відповідних паперових форм для оцінювання, які заздалегідь готуються секретарем Комісії. Форми для оцінювання, підготовлені секретарем Комісії, повинні містити перелік назв суб’єктів малого підприємництва, назв їх проектів, заявлений період Компенсації, заявлену суму Компенсації з розбиттям по роках, та поля для вписування кількості балів по відношенню до кожного з проектів.

Кожен член Комісії, присутній на засіданні, під час оцінювання приймає рішення щодо надання певної кількості балів кожному проекту особисто з врахуванням інформації та документів, наданих суб’єктом підприємництва та Фондом на розгляд Комісії, усних пояснень осіб, присутніх на засіданні Комісії.

Оцінювання проекту суб’єкта малого підприємництва здійснюється за 4-бальною шкалою (від нуля до трьох), за якої «0» (нуль) є мінімальним балом, що відповідає найнижчій можливій оцінці проекту, а «3» (три) є максимальним балом, що відповідає найвищій можливій оцінці проекту.

Кожен член Комісії, присутній на засіданні, приймає окреме рішення про надання певної кількості балів окремо по кожному проекту суб’єкта малого підприємництва. Прийняття таких рішень по кількох проектах одночасно не допускається.

Кожен член Комісії, присутній на засіданні, вписує кількість балів, яку він надає конкретному проекту суб’єкту малого підприємництва як свою оцінку проекту, у відповідне поле паперової форми для оцінювання, підготовленої секретарем Комісії. Всі сторінки паперової форми для оцінювання підписуються на кожній сторінці членом Комісії.

 1. Після завершення оцінювання членами Комісії всіх проектів секретар Комісії визначає рейтинговий показник для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва за  формулою
 2. Після визначення рейтингових показників для проектів суб’єктів малого підприємництва секретар Комісії відкидає проекти, які отримали рейтинговий показник із значенням менше 35%, а решта проектів вважаються такими, що беруть участь в ранжируванні.
 3. Після визначення секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальне порогове значення, він здійснює коригування рейтингових показників по проектах, які беруть участь в ранжируванні,
 1. Після коригування рейтингових показників секретар Комісії здійснює ранжирування проектів суб’єктів малого підприємництва за відкоригованими рейтинговими показниками, від проекту з найвищим показником до проекту з найнижчим показником: проект з найвищим показником отримує перше місце, за ним розміщується проект, що займає друге місце, і аналогічно до проекту з найнижчим показником, який займає останнє місце.

Кілька проектів суб’єктів малого підприємництва з однаковими відкоригованими рейтинговими показниками займають одне рейтингове місце.

 1. Після ранжирування проектів секретар Комісії визначає проекти суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Компенсація. У ранжируванні не беруть участі проекти із рейтинговим показником меншим 40 (сорока) відсотків.

Компенсація надається за проектами суб’єктів малого підприємництва в послідовності відповідно до результату ранжирування проектів.

При цьому секретар Комісії зіставляє заявлену суму Компенсації на поточний бюджетний рік по проекту (кількох проектах) суб’єктів малого підприємництва, який займає визначене рейтингове місце, з наявною сумою Нерозподіленого залишку, за вирахуванням коштів Нерозподіленого залишку, за рахунок яких надається Компенсація за проектами, що зайняли вищі рейтингові місця по відношенню до зазначеного проекту за результатами оцінювання та ранжирування.

У разі, якщо вказаної суми коштів достатньо для надання Компенсації за визначеним проектом (проектами) у повному заявленому обсязі, такий проект (проекти) отримує (отримують) Компенсацію в повному обсязі. Після цього секретар Комісії в аналогічному порядку визначає достатність коштів для надання Компенсації за наступним проектом (проектами) суб’єктів малого підприємництва.

У разі, якщо вказаної суми коштів недостатньо для надання Компенсації за визначеним проектом (проектами) у повному заявленому обсязі, такий проект (проекти) отримує (отримують) Компенсацію в обсязі наявної суми коштів (пропорційно до заявленої суми Компенсації), а решта проектів, що займають наступні рейтингові місця, Компенсації не отримують.

Рішення Комісії передбачає надання Компенсації у заявленому суб’єктом малого підприємництва періоді та не обмежується поточним бюджетним роком. Проте відповідно до Місцевої програми та Правил надання Компенсації у наступному бюджетному році здійснюватиметься за умови виділення коштів з районного бюджету.

 1. Рішення Комісії щодо конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для надання Компенсації оформлюється протоколом, який складається секретарем Комісії та підписується на кожній сторінці головою (головуючим на засіданні Комісії) та всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, а також секретарем Комісії.

У протоколі відображаються:

а) дата, час і місце засідання Комісії;

б) склад присутніх членів Комісії, голова (головуючий) Комісії, секретар Комісії, інформація про наявність кворуму на засіданні Комісії;

в) інформація про дотримання передбаченої Правилами процедури інформування Суб’єктів підприємництва та громадськості про проведення засідання Комісії;

г) інформація про присутніх осіб, запрошених на засідання Комісії;

д) інформація про членів Комісії, які заявили про конфлікт інтересів при прийнятті рішень за визначеними проектами суб’єктів малого підприємництва та не брали участі в голосуванні за такими проектами;

е) інформація про суму Нерозподіленого залишку на дату засідання Комісії;

є) результати індивідуального оцінювання кожним з членів Комісії кожного проекту суб’єктів малого підприємництва;

ж) рейтингові показники для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва;

з) перелік проектів суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальне порогове значення;

и) відкориговані рейтингові показники для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва;

і) результати ранжирування проектів суб’єктів малого підприємництва за відкоригованими рейтинговими показниками;

ї) перелік проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Компенсація, з зазначенням суми Компенсації у поточному бюджетному році та наступному бюджетному році;

й) інша релевантна інформація.

Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається у секретаря Комісії, а другий через районну державну адміністрацію направляється Фонду протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту прийняття рішення Комісії.

 1. Інші рішення Комісії, за винятком зазначених у п.15 цього Положення, приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії) є вирішальним.
 2. Члени Комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень членів Комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена Комісії під час прийняття Комісією рішення, яке стосується конкретного проекту суб’єкта малого підприємництва, такий член Комісії повинен повідомити Комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду та оцінювання проекту, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

Член Комісії, який повідомив Комісію про конфлікт інтересів, не бере участі у голосуванні під час прийняття Комісією рішення, яке стосується відповідного проекту суб’єкта малого підприємництва.

[/spoiler]