Ми на фейсбуці
Ми у телеграмі
fondsumy-sor@ukr.net
+38 (050) 214-52-29

Підприємцю

Effect #6

Підприємцю

докладніше

Підприємства Сумщини

Effect #6

Підприємства Сумщини

докладніше

Конкурси Фонду

Effect #6

Конкурси Фонду

докладніше

Положення про конкурсну комісію

Надання Фінансової підтримки з обласного бюджету здійснюється на конкурсних засадах шляхом прийняття відповідного рішення Конкурсною комісією з питань оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання за рахунок коштів обласного бюджету часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах та надання фінансової підтримки на поворотній основі.

Основним завданням Конкурсної комісії є розгляд, оцінювання та конкурсний відбір Проектів Суб’єктів малого підприємництва відповідно до цих Правил.

 Конкурсна комісія є постійно діючим органом, що створюється на підставі спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та Сумської обласної ради.

 Конкурсна комісія складається з 9 (дев’яти) членів, в тому числі 3 (трьох) представників Сумської обласної державної адміністрації, 3 (трьох) представників Сумської обласної ради та 3 (трьох) представників запропонованих радою підприємців при Сумській обласній державній адміністрації.

 Очолює Конкурсну комісію голова, який обирається членами Конкурсної комісії з їх числа та відкликається ними шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального кількісного складу Конкурсної комісії (не менше 5 голосів).

Голова Конкурсної комісії: скликає засідання Конкурсної комісії та визначає порядок денний, дату, час та місце її проведення.

У разі відсутності голови Конкурсної комісії його обов’язки виконує головуючий, який обирається для проведення одного засідання Конкурсної комісії у порядку, аналогічному порядку обрання голови Конкурсної комісії.

 Секретар Конкурсної комісії призначається із числа працівників Фонду. Секретар Конкурсної комісії бере участь у засіданнях Конкурсної комісії без права голосу та не здійснює рейтингового оцінювання Проектів Суб’єктів малого підприємництва для отримання Фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету Сумської області відповідно до цих Правил.

Секретар конкурсної комісії

а) веде журнал реєстрації висновків про можливість участі Суб’єктів малого підприємництва в конкурсному відборі;

б) здійснює організаційну підготовку, матеріально-технічне забезпечення засідань Конкурсної комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення Конкурсною комісією;

в) забезпечує виконання доручень голови Конкурсної комісії, у тому числі щодо скликання Конкурсної комісії та формування порядку денного засідань Конкурсної комісії;

г) забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Конкурсної комісії;

[згорнути]

Інформація про дату, час та місце проведення засідання Конкурсної комісії доводиться секретарем Конкурсної комісії до відома її членів не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання шляхом направлення листів та (або) у телефонному режимі.

Засідання Конкурсної комісії проводяться за необхідності.

Конкурсна комісія має право проводити засідання у разі дотримання процедури інформування Суб’єктів малого підприємництва та громадськості про його проведення відповідно до цих Правил.

 Організаційною формою роботи Конкурсної комісії є засідання, яке вважається правомочним у разі присутності на ньому більшості членів від її затвердженого загального кількісного складу (не менше 5 членів).

У разі відсутності кворуму засідання Конкурсної комісії переноситься. Дату, час та місце проведення перенесеного засідання визначає голова Конкурсної комісії.

Інформація про дату, час та місце проведення перенесеного засідання Конкурсної комісії доводиться секретарем Конкурсної комісії до відома членів Конкурсної комісії, Суб’єктів малого підприємництва, які подали заявки на участь у конкурсному відборі шляхом направлення листів електронною поштою та (або) у телефонному режимі.

 На засідання Конкурсної комісії секретар Конкурсної комісії запрошує представника Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, Суб’єктів малого підприємництва, чиї Проекти розглядатимуться та оцінюватимуться на засіданні Конкурсної комісії, інших осіб. Зазначені особи, присутні на засіданні Конкурсної комісії, не є її членами, але можуть надавати інформацію, що сприятиме належному та ефективному виконанню членами Конкурсної комісії своїх повноважень.

 Засідання Конкурсної комісії є відкритими. Представник Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, Суб’єкти малого підприємництва, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань Конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії щодо конкурсного відбору Проектів Суб’єктів малого підприємництва для надання Фінансової підтримки приймається у такому порядку, з дотриманням послідовності етапів:

а) індивідуальне оцінювання кожним з членів Конкурсної комісії кожного Проекту Суб’єктів малого підприємництва за бальною системою відповідно до цих Правил;

б) визначення секретарем Конкурсної комісії рейтингового показника для кожного Проекту Суб’єктів малого підприємництва;

в) визначення секретарем Конкурсної комісії Проектів Суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальне порогове значення, відповідно до цього Положення;

г) ранжирування секретарем Конкурсної комісії Проектів Суб’єктів малого підприємництва від Проекту з найвищим показником до Проекту з найнижчим показником;

д) визначення секретарем Конкурсної комісії Проектів Суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Фінансова підтримка, у межах Нерозподіленого залишку Фінансової підтримки, в послідовності відповідно до здійсненого ранжирування;

е) оформлення секретарем Конкурсної комісії протокольного рішення Конкурсної комісії.

[згорнути]

 Індивідуальне оцінювання кожного Проекту Суб’єктів малого підприємництва здійснюється кожним з членів Конкурсної комісії, присутнім на засіданні, у письмовому вигляді з використанням відповідних паперових форм для оцінювання, які заздалегідь готуються секретарем Конкурсної комісії. Форми для оцінювання, підготовлені секретарем Конкурсної комісії, повинні містити перелік Суб’єктів малого підприємництва, назву Проектів, заявлений період, суму Фінансової підтримки та оцінку Проекту.

Кожен член Конкурсної комісії, присутній на засіданні, під час оцінювання приймає рішення щодо надання певної кількості балів кожному Проекту особисто з врахуванням інформації та документів, наданих Суб’єктом малого підприємництва та Фондом на розгляд Конкурсної комісії, усних пояснень осіб, присутніх на засіданні Конкурсної комісії.

Оцінювання Проекту Суб’єкта малого підприємництва здійснюється за
4-бальною шкалою (від нуля до трьох), за якої «0» (нуль) є мінімальним балом, що відповідає найнижчій можливій оцінці Проекту, а «3» (три) є максимальним балом, що відповідає найвищій можливій оцінці Проекту.

Кожен член Конкурсної комісії, присутній на засіданні, вписує кількість балів, яку він надає конкретному Проекту Суб’єкта малого підприємництва як свою оцінку Проекту, у відповідне поле паперової форми для оцінювання, підготовленої секретарем Конкурсної комісії. Всі сторінки паперової форми для оцінювання підписуються на кожній сторінці членом Конкурсної комісії.

Після завершення оцінювання членами Конкурсної комісії всіх Проектів секретар Конкурсної комісії визначає рейтинговий показник для кожного Проекту Суб’єктів малого підприємництва.

Після визначення рейтингових показників для Проектів Суб’єктів малого підприємництва секретар Конкурсної комісії знімає з подальшого розгляду Проекти, що отримали рейтинговий показник із значенням менше 50%, решта Проектів з числа вказаних вважаються такими, що беруть участь у ранжируванні.

Секретар Конкурсної комісії здійснює ранжирування Проектів Суб’єктів малого підприємництва від Проекту з найвищим показником до Проекту з найнижчим показником: Проект з найвищим показником отримує перше місце, за ним розміщується Проект, що займає друге місце, і аналогічно до Проекту з найнижчим показником, який займає останнє місце.

Кілька Проектів Суб’єктів малого підприємництва з однаковими рейтинговими показниками займають одне рейтингове місце.

 Після ранжирування Проектів секретар Конкурсної комісії визначає Проекти Суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Фінансова підтримка. Фінансова підтримка надається за Проектами Суб’єктів малого підприємництва в послідовності відповідно до результату ранжирування Проектів.

При цьому секретар Конкурсної комісії зіставляє заявлену суму Фінансової підтримки на поточний бюджетний рік по Проекту (кількох Проектах) Суб’єктів малого підприємництва, який займає визначене рейтингове місце, з наявною сумою Нерозподіленого залишку Фінансової підтримки, за вирахуванням коштів Нерозподіленого залишку Фінансової підтримки, за рахунок яких надається Фінансової підтримки за Проектами, що зайняли вищі рейтингові місця по відношенню до зазначеного Проекту за результатами оцінювання та ранжирування.

У разі, якщо вказаної суми коштів достатньо для надання Фінансової підтримки за визначеним Проектом (Проектами) у повному заявленому обсязі, такий Проект (Проекти) отримує (отримують) Фінансову підтримку в повному обсязі. Після цього секретар Конкурсної комісії в аналогічному порядку визначає достатність коштів для надання Фінансової підтримки за наступним Проектом (Проектами) Суб’єктів малого підприємництва.

У разі, якщо вказаної суми коштів недостатньо для надання Фінансової підтримки за визначеним Проектом (Проектами) у повному заявленому обсязі, такий Проект (Проекти) отримує (отримують) Фінансову підтримку в обсязі наявної суми коштів (пропорційно до заявленої суми Фінансової підтримки), а решта Проектів, що займають наступні рейтингові місця, Фінансової підтримки не отримують.

. Рішення Конкурсної комісії щодо конкурсного відбору Проектів Суб’єктів малого підприємництва для надання Фінансової підтримки оформлюється протоколом, який складається секретарем Конкурсної комісії та підписується на кожній сторінці головою (головуючим на засіданні Конкурсної комісії) та всіма членами Конкурсної комісії, присутніми на засіданні, а також секретарем Конкурсної комісії.

У протоколі відображаються:

а) дата, час і місце засідання Конкурсної комісії;

б) склад присутніх членів Конкурсної комісії, голова (головуючий) Конкурсної комісії, секретар Конкурсної комісії, інформація про наявність кворуму на засіданні Конкурсної комісії;

в) інформація про дотримання передбаченої Правилами процедури інформування Суб’єктів малого підприємництва та громадськості про проведення засідання Конкурсної комісії;

г) інформація про присутніх осіб, запрошених на засідання Конкурсної комісії;

д) інформація про членів Конкурсної комісії, які заявили про конфлікт інтересів при прийнятті рішень за визначеними Проектами Суб’єктів малого підприємництва та не брали участі в голосуванні за такими Проектами;

е) інформація про суму Нерозподіленого залишку Фінансової підтримки  на дату засідання Конкурсної комісії;

є) результати індивідуального оцінювання кожним з членів Конкурсної комісії кожного Проекту Суб’єктів малого підприємництва;

ж) рейтингові показники для кожного Проекту Суб’єктів малого підприємництва;

з) перелік Проектів Суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальне порогове значення;

и) перелік Проектів Суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Фінансова підтримка, з зазначенням суми Фінансової підтримки;

і) інша релевантна інформація.

[згорнути]

Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається у секретаря Конкурсної комісії, а другий надсилається Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту прийняття рішення Конкурсної комісії.

 Інші рішення Конкурсної комісії, за винятком зазначених у п. 3.11. цих Правил, приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Конкурсної комісії (головуючого на засіданні Конкурсної комісії) є вирішальним.

 Члени Конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень членів Конкурсної комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена Конкурсної комісії під час прийняття Конкурсною комісією рішення, яке стосується конкретного Проекту Суб’єкта малого підприємництва, такий член Конкурсної комісії повинен повідомити Конкурсну комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду та оцінювання Проекту, про що зазначається у протоколі засідання Конкурсної комісії, та утриматися від прийняття рішення.

Член Конкурсної комісії, який повідомив Конкурсну комісію про конфлікт інтересів, не бере участі у голосуванні під час прийняття Конкурсною комісією рішення, яке стосується відповідного Проекту Суб’єкта малого підприємництва.